กรอบความร่วมมือ : บรูไน

บรูไน
ลำดับที่ กรอบความร่วมมือ บันทึกความตกลง (MOU, Agreement,Minutes, อื่นๆ)/ช่วงเวลา
1 ไทย-บรูไน Memorandum of Understanding (MOU) 29 March 2010 At Brunei Darussalam บันทึกความเข้าใจ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553 ณ บรูไน
ลงนามเมื่อวันที่ 29/03/2553 ณ บรูไน
ย้อนกลับ