กรอบความร่วมมือ : ฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์
ลำดับที่ กรอบความร่วมมือ บันทึกความตกลง (MOU, Agreement,Minutes, อื่นๆ)/ช่วงเวลา
1 ไทย-ฟิลิปปินส์ หนังสืออนุญาตให้ใช้ข้อมูลความรู้ทางวิชาการ (กันยายน 2557)
ลงนามเมื่อวันที่ 01/09/2557
ย้อนกลับ