กรอบความร่วมมือ : อินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย
ลำดับที่ กรอบความร่วมมือ บันทึกความตกลง (MOU, Agreement,Minutes, อื่นๆ)/ช่วงเวลา
1 ไทย-อินโดนีเซีย ***หนังสืออนุญาตให้ใช้ข้อมูลความรู้ทางวิชาการ (กุมภาพันธ์ 2556)
ลงนามเมื่อวันที่ 01/02/2556
2 ไทย-อินโดนีเซีย หนังสืออนุญาตให้ใช้ข้อมูลความรู้ทางวิชาการ (กุมภาพันธ์ 2556)
ลงนามเมื่อวันที่ 01/09/2556
ย้อนกลับ