กรอบความร่วมมือ : มาเลเซีย

มาเลเซีย
ลำดับที่ กรอบความร่วมมือ บันทึกความตกลง (MOU, Agreement,Minutes, อื่นๆ)/ช่วงเวลา
1 ไทย-มาเลเซีย ความร่วมมือกับเมืองคู่ขนาน สงขลา-เคดาห์, สตูล-เปอร์ลิส, ยะลา-เประ, นราธิวาส-กลันตัน
2 ไทย-มาเลเซีย JOINT STATEMENT 28 September 2007 At Kuching, Sarawak, Malaysia
ลงนามเมื่อวันที่ 28/09/2550
3 ไทย-มาเลเซีย Memorandum of Understanding (MOU) ลงนามเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2540 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ลงนามเมื่อวันที่ 09/01/2540 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ย้อนกลับ