กรอบความร่วมมือ : ลาว

ลาว
ลำดับที่ กรอบความร่วมมือ บันทึกความตกลง (MOU, Agreement,Minutes, อื่นๆ)/ช่วงเวลา
1 ไทย-ลาว บทบันทึกความเข้าใจ (MOU) การพัฒนาความร่วมมือด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพ ของจังหวัดชายแดน และเมืองคู่ขนาน ระหว่าง จังหวัดเลยกับ แขวงไซยะบุลี แขวงเวียงจันทน์ ลงนามเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557
ลงนามเมื่อวันที่ 13/08/2557
2 ไทย-ลาว บทบันทึกการประชุม (Minutes of Meeting) ความร่วมมือการดำเนินงานด้านสาธารณสุขชายแดนระหว่างจังหวัดบึงกาฬ กับ แขวงบอลิคำไซ ลงนามเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ปรับปรุง บทบันทึกฯ ปี 2555
ลงนามเมื่อวันที่ 05/08/2557
3 ไทย-ลาว บทบันทึกความร่วมมือ (Agreement) การดำเนินงานด้านสาธารณสุขชายแดนระหว่างจังหวัดหนองคาย กับ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงนามเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ปรับปรุง บทบันทึกฯ ปี 2555
ลงนามเมื่อวันที่ 03/10/2557
4 ไทย-ลาว บันทึกการประชุม (Minutes of Meeting) ความร่วมมือด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อสำคัญระหว่างชายแดนลุ่มแม่น้ำโขงระหว่างจังหวัดหนองคาย กับ นครหลวงเวียงจันทน์ จังหวัดเลย กัแขวงไชยะบุลีจังหวัดบึงกาฬ กับ แขวงบอลิคำไซ
ลงนามเมื่อวันที่ 26/09/2555
5 ไทย-ลาว Minutes of Discussion (MOD) between the Ministry of Health of LAO PDR and the Ministry of Public Health of the Kingdom of Thailand บันทึกการเจรจาระหว่างกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุขประเทศลาว
ลงนามเมื่อวันที่ 24/11/2549 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ย้อนกลับ