กรอบความร่วมมือ : เมียนมาร์

เมียนมาร์
ลำดับที่ กรอบความร่วมมือ บันทึกความตกลง (MOU, Agreement,Minutes, อื่นๆ)/ช่วงเวลา
1 ไทย-เมียนมาร์ Memorandum of Understanding (MOU) on Health Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of the Union of Myanmar บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ลงนามเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์
ลงนามเมื่อวันที่ 20/09/2556 ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์
2 ไทย-เมียนมาร์ Minutes of Discussion between the Ministry of Health of Myanmar and the Ministry of Public Health of Thailand ลงนามเมื่อวันที่วันที่ 9 กรกฎาคม 2543 ณจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทย
ลงนามเมื่อวันที่ 09/07/2543 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
ย้อนกลับ