กรอบความร่วมมือ : กัมพูชา

กัมพูชา
ลำดับที่ กรอบความร่วมมือ บันทึกความตกลง (MOU, Agreement,Minutes, อื่นๆ)/ช่วงเวลา
1 ไทย-กัมพูชา MOU ระหว่างกรมราชองครักษ์และกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา การทำงานในรูปแบบคณะกรรมการจากหลายหน่วยงาน (เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น) โดยมีกรมราชองครักษ์เป็นเลขานุการ และตั้งงบประมาณผ่านสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ
2 ไทย-กัมพูชา Minutes of Discussion (MOD) between the Ministry of Health of Cambodia and the Ministry of Public Health of the Kingdom of Thailand 4 May 2001 At Siem Reap, Cambodia บันทึกการเจรจาระหว่างกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุขประเทศกัมพูชา
ลงนามเมื่อวันที่ 04/05/2544 ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
ย้อนกลับ