กรอบความร่วมมือ : ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น
ลำดับที่ กรอบความร่วมมือ บันทึกความตกลง (MOU, Agreement,Minutes, อื่นๆ)/ช่วงเวลา
1 ไทย-ญี่ปุ่น ***มีความร่วมมือผ่านทางหน่วยงาน Japan International Cooperation Agency (JICA) (ไม่มีข้อมูลในบันทึกความตกลง)
ย้อนกลับ