กรอบความร่วมมือ : สิงคโปร์

สิงคโปร์
ลำดับที่ กรอบความร่วมมือ บันทึกความตกลง (MOU, Agreement,Minutes, อื่นๆ)/ช่วงเวลา
1 ไทย-สิงคโปร์ ***โครงการ Civil Service Exchange Program (CSEP) หรือโครงการแลกเปลี่ยนหน่วยราชการพลเรือนไทย-สิงคโปร์ (ไม่มีข้อมูลในบันทึกความตกลง)
ย้อนกลับ