ลำดับที่ กรอบความร่วมมือ บันทึกความตกลง (MOU, Agreement,Minutes, อื่นๆ)/ช่วงเวลา ประเด็นความมือ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว / ช่วงเวลา ประเด็น, แผนการดำเนินงานในอนาคต / ช่วงเวลา หน่วยงาน
1 ไทย - ภูฏาน ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทย และสำนักโรคติดต่อ กรมสาธารณสุข กระทรวงสุขภาพ ราชอาณาจักรภูฏาน (กำลังดำเนินการ)
ความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ของภูฏานและแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางในด้าน Clinical Management of HIV/AIDS and TB ด้านการ ๑) ส่งเสริมการตรวจวินิจฉัย การดูแลรักษา HIV/AIDS และโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ๒) ยกระดับการจัดการดูแลรักษาผู้ป่วย HIV/AIDS และโรคติดเชื้อฉวยโอกาส - - 1. สถาบันบำราศนราดูร
2 ไทย - ภูฏาน ***ไม่มีข้อมูล
การฝึกอบรมและศึกษาดูงานเรื่องการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลจากผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข สหราชอาณาจักรภูฏาน การดูงานจากผู้แทนจากผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข สหราชอาณาจักรภูฏาน ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2555 -
3 ไทย - ภูฏาน Memorandum of Understanding (MOU) 16 October 1987 At Bangkok, Thailand
ลงนามเมื่อวันที่ 16/10/2530 At Bangkok, Thailand
1. Personnel exchange and training courses
2. Other types of collaboration (Exchange of herbal medicine and Provision of facilities for superspecialized medical services)
3. Joint collaborative research and development project
- -
4 ไทย - อังกฤษ *** ไม่มีข้อมูลในบันทึกความตกลง
- แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในด้านการ เตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
- การควบคุมการติดเชื้อวัณโรค เอดส์ ในเรือนจำ
- การควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล
- การแก้ปัญหาสารพิษในสิ่งแวดล้อม
- ระหว่างวันที่ ๑๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕Public Health England (PHE) แห่งสหราชอาณาจักร ได้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญฯ นำโดย Dr. Mark Salter, Consultant in Public Health Strategy (Global Health) มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒนาความร่วมมือในการศึกษาวิจัยด้านการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคในภาวะวิกฤติอุทกภัยร่วมกับกรมควบคุมโรค
- ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2556 HPA/PHE ได้ส่ง Mr. Mark Keilthy, Global Health Strategist เดินทางมาประเทศไทย เพื่อศึกษาข้อมูลด้านการสาธารณสุขของประเทศไทย โดยเฉพาะด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และประเด็นความร่วมมือที่มีความสนใจร่วมกันทั้งในระดับประเทศ และระดับกระทรวง/กรม
- ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฏาคม 2556 Dr. Mark Salter, Consultant in Public Health Strategy (Global Health) และ Dr. John Simpson, Head of Emergency Response เดินทางมาประเทศไทยใน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่าง PHE และกรมควบคุมโรค รวมทั้งหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง PHE กับกรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุข ในด้านการเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
- ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2556 ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ได้ เดินทางไปเพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคกับ PHE ณ กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร
- ระหว่างวันที่ 14-20 กันยายน 2557 และระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2558 ผู้แทนกรมควบคุมโรคเดินทางไปปรึกษาหารือความร่วมมือด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคกับ PHE ณ กรุงลอนดอน ในประเด็นความร่วมมือที่เกี่ยวกับงานของกรมควบคุมโรคที่สำคัญ คือ ระบบการเฝ้าระวัง, การควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล, การควบคุมโรคในเรือนจำ, การเตรียมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและการบริหารจัดการภัยสุขภาพ เช่น สารเคมีและสารพิษ เป็นต้น
-
5 ไทย - สหรัฐอเมริกา Agreement Amending and Extending The Research and Technical Collaboration ความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกากับกระทรวงสาธารณสุข สถานะ : ฉบับใหม่ พ.ศ. 2553 (2010) ลงนามเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 (2011)
ลงนามเมื่อวันที่ 18/03/2554
ประเทศไทยมีความร่วมมือกับสหรัฐฯ มายาวนาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านโรคติดต่อเดิมและภัยรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะการฝึกอบรมระบาดวิทยาภาคสนาม ซึ่งเป็นความร่วมมือไตรภาคีกับองค์การอนามัยโลก ซึ่งดำเนินการมายาวนานกว่า 30 ปี ปัจจุบันมีความร่วมมือทวิภาคีไทย-สหรัฐฯ ตามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย กับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (Thai MOPH-U.S. CDC, TUC) โดยมีความร่วมมือด้านสาธารณสุข เพื่อพัฒนานโยบาย ระบบ และขีดความสามารถของบุคลากร
ในรูปแบบโครงการประเภท Research และ Non Research ในด้านโรคเอดส์
วัณโรค โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคไม่ติดต่อ และสุขภาวะชายแดน ปัจจุบันได้พัฒนาความร่วมมือด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (Public Health Emergency Management) เพิ่มขึ้นด้วย
- มีการดำเนินงานของโครงการความร่วมมือ ฯ ในแผนงาน ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านโรคเอดส์ ด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ ด้านวัณโรค ด้านโรคไม่ติดต่อ และด้านสุขภาวะชายแดน โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ สำหรับกรอบความร่วมมือระยะ 5 ปี รอบที่ 4 (CoAg Phase IV) ปีงบประมาณ ค.ศ. 2017 - 2021
-
6 ไทย - ญี่ปุ่น ***มีความร่วมมือผ่านทางหน่วยงาน Japan International Cooperation Agency (JICA) (ไม่มีข้อมูลในบันทึกความตกลง)
มีความร่วมมือผ่านทางหน่วยงาน Japan International Cooperation Agency (JICA) JICA ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนอุปกรณ์ด้านสาธารณสุขในช่วงอุทกภัยในปี 2554 เช่น ทราย Abate, เครื่องพ่นยุง -
7 ไทย - จีน หนังสืออนุญาตให้ใช้ข้อมูลความรู้ทางวิชาการ (กุมภาพันธ์ 2557)
ลงนามเมื่อวันที่ 01/02/2557
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ผ่านทางฉลากรูปภาพและข้อความคำเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซึ่งจะช่วยทำให้ประชาชนในนานาประเทศตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพและเพื่อเป็นการแสดงถึงความร่วมมือระดับภูมิภาคระหว่างประเทศในการดำเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบ กระทรวงสาธารณสุขจัดทำหนังสือราชการอนุญาตให้สำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนใช้ภาพคำเตือนฯ จำนวน ๑ ภาพเพื่อตีพิมพ์ในเอกสารต้นฉบับ ชื่อว่า Tobacco Health Warning in China: Evidence of Effectiveness and Implications for Action / กุมภาพันธ์ 2557 - 1. สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
8 ไทย - จีน Agreement of Technical Exchange Program between the Department of Disease Control, Ministry of Public Health of the Kingdom of Thailand and Sun Yat-sen university of the people’s Republic of China ลงนามวันที่ 12 สิงหาคม 2556
ลงนามเมื่อวันที่ 12/08/2556
1. การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่จำนวน ๔-๖ คน เข้าฝึกอบรมด้านการป้องกัน การเฝ้าระวังโรค การควบคุมโรคระบาด เป็นเวลา 1-2 สัปดาห์
2. การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ นักศึกษา หรือนักวิจัย จำนวน 2-6 คน เพื่อฝึกอบรมด้านระบาดวิทยา FETP ด้านโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ แพทย์แผนโบราณ ในการป้องกันและควบคุมโรค เป็นเวลา 2-4 สัปดาห์
3. การแลกเปลี่ยนข้อมูล งานวิจัย การฝึกอบรม best practice ด้านการเฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกัน การรักษาและฟื้นฟู เป็นต้น
- การแลกเปลี่ยนการดูงาน 1. สำนักระบาดวิทยา
2. สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
3. สำนักโรคไม่ติดต่อ
9 ไทย - จีน Agreement of Technical Exchange Program between the Department of Disease Control, Ministry of Public Health of the Kingdom of Thailand and Guangxi Zhuang Autonomous Region Health Bureau, the people’s Republic of China ลงนามวันที่ 22 กรกฎาคม 2556
ลงนามเมื่อวันที่ 22/07/2556
1. การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่จำนวน 4-10 คน เข้าฝึกอบรมด้านระบบเฝ้าระวังและการควบคุมโรคระบาด และ FETP เป็นระยะเวลา 1-2 สัปดาห์
2. การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 2-4 คน การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อเป็นเวลา 1 เดือน
3. การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านระบาดวิทยา (FETP) จำนวน 2-4 คน
4. การแลกเปลี่ยนข้อมูล best practice ด้านการเฝ้าระวังโรค การวบคุมป้องกัน การรักษาและฟื้นฟู เป็นต้น
มีการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่เพื่อศึกษาดูงานและฝึกอบรมระยะสั้น
- ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2556 มณฑลกว่างซีได้ส่งเจ้าหน้าที่ 15 คน ระดับผู้อำนวยการจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อศึกษาดูงานที่กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านระบบการเฝ้าระวังโรค การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- ระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2558 มณฑลกว่างซีได้ส่งเจ้าหน้าที่ 4 คน ระดับหัวหน้ากอง เพื่อศึกษาดูงานด้านระบาดวิทยา ณ กรมควบคุมโรค
- 1. สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. สำนักระบาดวิทยา
3. สำนักโรคติดต่อทั่วไป
4. สำนักโรคไม่ติดต่อ
10 ไทย - จีน Agreement of Technical Exchange Program between the Department of Disease Control, Ministry of Public Health of the Kingdom of Thailand and the Department of Health of Guangdong Province, the people’s Republic of China ลงนามวันที่ 28 สิงหาคม 2555
ลงนามเมื่อวันที่ 28/08/2555
1. การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่จำนวน ๔-๖ คน เข้าฝึกอบรมด้านระบาดวิทยา การเฝ้าระวังโรค การควบคุมโรคระบาด โดยเฉพาะ ณ สถานบริการสาธารณสุข และ ณ ช่องทางเข้า-ออกประเทศ เป็นเวลา 1-2 สัปดาห์
2. การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เช่น การรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ด้วยการแพทย์แผนจีน โรคไม่ติดต่อ และโรคจากการประกอบอาชีพ จำนวน 2-6 คน เป็นเวลา 2-4 สัปดาห์
3. การแลกเปลี่ยนข้อมูล best practice ด้านการเฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกัน การรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคเอดส์ และโรคเรื้อน เป็นต้น
1. การศึกษาดูงานจาก Guangdong Center for Disease Control จำนวน 6 คน ระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2558 เพื่อศึกษาดูงาน ณ กรมควบคุมโรค ด้านโรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก การฝึกอบรมระบาดวิทยาภาคสนาม ที่กรมควบคุมโรค
2. การศึกษาดูงานจากบุคลากรกรมควบคุมโรค ระหว่างวันที่ 27-30 กันยายน 2558 ณ Guangdong Center for Disease Control มณฑลกวางตุ้ง เพื่อศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือด้านโรคเอดส์ วัณโรค และการฝึกอบรมนักระบาดวิทยา
การศึกษาดูงานจากผู้แทนจาก ผู้แทนมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ด้านการจัดการวัณโรคของประเทศไทย ณ กรมควบคุมโรค ในเดือนตุลาคม 2558 1. สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. สำนักระบาดวิทยา
3. สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
4. สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
5. สำนักโรคไม่ติดต่อ
11 ไทย - จีน MOU ระหว่างกรมควบคุมโรคและ Guangdong Province Hospital for Occupational Disease Prevention and Treatment (GDHOD) ลงนามวันที่ 17 มิถุนายน 2552
ลงนามเมื่อวันที่ 17/06/2552
- การแลกเปลี่ยนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร (แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์) ในด้านการป้องกันและรักษาโรคพิษสารเคมีและรังสี
- การจัดประชุมสัมมนาวิชาการร่วมกัน
ตั้งแต่ปี 2552 – 2557

การจัดการแลกเปลี่ยนการดูงานครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2557 เจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรคและรพ.ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้นที่ โรงพยาบาลรักษาและป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประจำมณฑลกวางตุ้ง (GDHOD) และดูงานที่ Guangdong Health Center for Disease Control and Prevention รวม 21 ราย ระยะเวลา 10 วัน
- เมื่อวันที่ 24-29 กันยายน 2557 เจ้าหน้าที่จากจีน (โรงพยาบาลรักษาและป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประจำมณฑลกวางตุ้ง (GDHOD) และ Jiangmen Xinhui Center for Disease Control and Prevention) รวม 13 ราย เข้าเยี่ยมศึกษาดูงานที่ กรมควบคุมโรค 6 วัน
- มีดำเนินงานวิจัยเรื่องผลจากการสัมผัสสารอินทรีย์ระเหยต่อการได้ยิน ร่วมกันระหว่างศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง และโรงพยาบาล GDHOD
- ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา และศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง มีการทำ Inter-Laboratory Comparison program ร่วมกับโรงพยาบาล GDHOD
การแลกเปลี่ยนการดูงาน
การอบรมระยะสั้น การแลกเปลี่ยนความรู้ การเข้าร่วมประชุม ความร่วมมือด้านในการวิจัยด้านพิษวิทยาสารเคมี
1. สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
12 ไทย - จีน Memorandum of Understanding (MOU) 29 May 1997 At Beijing, China
ลงนามเมื่อวันที่ 29/05/2540 At Beijing, China
1. การป้องกันโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และโรคระบาด
2. การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์
- -
13 ไทย - สิงคโปร์ ***โครงการ Civil Service Exchange Program (CSEP) หรือโครงการแลกเปลี่ยนหน่วยราชการพลเรือนไทย-สิงคโปร์ (ไม่มีข้อมูลในบันทึกความตกลง)
โครงการ Civil Service Exchange Program (CSEP) หรือโครงการแลกเปลี่ยนหน่วยราชการพลเรือนไทย-สิงคโปร์ - -
14 ไทย - บรูไน Memorandum of Understanding (MOU) 29 March 2010 At Brunei Darussalam บันทึกความเข้าใจ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553 ณ บรูไน
ลงนามเมื่อวันที่ 29/03/2553 ณ บรูไน
1. Disease Surveillance
2. Exchange of information/ good practices (Key areas e.g. risk communication in public health emergency)
3. Study visits (Brunei’s interest): laboratory, e.g. Chikungunya, toxicology, radiation and medical devices; Tobacco control programme; Occupational health programme (including lab)
4. Training and short courses e.g. epidemiology, occupational health, malaria control
5. Research and exchange of experts e.g. scientist, epidemiologist
- -
15 ไทย - ฟิลิปปินส์ หนังสืออนุญาตให้ใช้ข้อมูลความรู้ทางวิชาการ (กันยายน 2557)
ลงนามเมื่อวันที่ 01/09/2557
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ผ่านทางฉลากรูปภาพและข้อความคำเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซึ่งจะช่วยทำให้ประชาชนในนานาประเทศตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพและเพื่อเป็นการแสดงถึงความร่วมมือระดับภูมิภาคระหว่างประเทศในการดำเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบ กระทรวงสาธารณสุขจัดทำหนังสือราชการอนุญาตให้ กระทรวงสาธารณสุข ประเทศฟิลิปปินส์ใช้ฉลากรูปภาพและข้อความคำเตือนถึงพิษภัย ของบุหรี่ของประเทศไทย จำนวน ๓ ภาพเพื่อใช้ในการจัดพิมพ์บนหีบห่อบุหรี่ซิกาแรต - 1. สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
16 ไทย - อินโดนีเซีย ***หนังสืออนุญาตให้ใช้ข้อมูลความรู้ทางวิชาการ (กุมภาพันธ์ 2556)
ลงนามเมื่อวันที่ 01/02/2556
1. การทำงานภายใต้กรอบการทำงานของForeign Policy and Global Health Invitiationรวมทั้งส่งเสริมการเข้าถึงยาและการเตรียมพร้อมสำหรับการระบาดของโรค
2. ความร่วมมือด้านอนามัยการเจริญพันธุ์อาชีวอนามัยการควบคุมโรคติดต่อและการแพทย์ดั้งเดิมโดยใช้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอบรมวิจัยและพัฒนาเป็นช่องทางของความร่วมมือ
- -
17 ไทย - อินโดนีเซีย หนังสืออนุญาตให้ใช้ข้อมูลความรู้ทางวิชาการ (กุมภาพันธ์ 2556)
ลงนามเมื่อวันที่ 01/09/2556
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ผ่านทางฉลากรูปภาพและข้อความคำเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซึ่งจะช่วยทำให้ประชาชนในนานาประเทศตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพและเพื่อเป็นการแสดงถึงความร่วมมือระดับภูมิภาคระหว่างประเทศในการดำเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบ กระทรวงสาธารณสุขจัดทำหนังสือราชการอนุญาตให้กระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐอินโดนีเซียใช้ฉลากรูปภาพและข้อความความเตือนฯของประเทศไทยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๘)พ.ศ.๒๕๔๗ จำนวน ๒ ภาพ และฉลากรูปภาพและข้อความคำเตือนฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๙จำนวน ๒ ภาพ รวมทั้งสิ้น ๔ ภาพ จัดพิมพ์บนหีบห่อของผลิตภัณฑ์ยาสูบ /กุมภาพันธ์ 2556 - 1. สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
18 ไทย - มาเลเซีย ความร่วมมือกับเมืองคู่ขนาน สงขลา-เคดาห์, สตูล-เปอร์ลิส, ยะลา-เประ, นราธิวาส-กลันตัน
มีแนวทางจัดระบบการป้องกันในระดับต่าง ๆร่วมกันระหว่างรัฐชายแดน ไทย-มาเลเซีย ในระดับอำเภอไปถึงระดับกระทรวง กรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. กรณีเกิดภัยพิบัติ
2. กรณีเกิดการระบาดของโรคติดต่อ
3. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆด้านวิชาการภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนข้อมูลการเดินทาง การส่งต่อ และแนวทางการดูแลสุขภาพประชาชนตามแนวชายแดนร่วมกัน
4. กำหนดข้อตกลงเป็นช่องทางการเชิญประชุมหรือการเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์หรือซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข กรณีอีโบลา
จัดระบบการสร้างเครือข่ายติดต่อประสานงาน/การสื่อสารระหว่างรัฐชายแดน ไทย – มาเลเซีย เสนอจัดการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ระหว่างประเทศ แบบ Drill Exerciseกรณีอีโบลา เพื่อการสร้างเครือข่ายอย่างเป็นระบบร่วมกัน 1. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
19 ไทย - มาเลเซีย JOINT STATEMENT 28 September 2007 At Kuching, Sarawak, Malaysia
ลงนามเมื่อวันที่ 28/09/2550
Areas of cooperation on health of mutual concern including :
- human resource development for health care provision
- burden of disease and injury study
-national health accounts study
- additional activities under traditional and complementary medicine, including registration and licensing, and training on traditional massage
- awareness and capacity building on intellecture property rights related to health matters
- -
20 ไทย - มาเลเซีย Memorandum of Understanding (MOU) ลงนามเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2540 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ลงนามเมื่อวันที่ 09/01/2540 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
1. Exchange of information in the field of health relating to epidemiology, technical and legislative matters
2. Carrying out of disease surveillance programmes
3. Control of outbreaks in communicable diseases
4. Food and drug inspection
5. Regular exchange of visit by health personnel
6. Coordination of and participation in training programmes for health personnel
7. Conduct of joint researches and studies on health matters
- -
21 ไทย - เวียดนาม Memorandum of Understanding (MOU) on Health Cooperation between the Ministry of Public Health of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Health of the Socialist Republic of Vietnam ลงนามเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555
ลงนามเมื่อวันที่ 26/01/2555
การสร้างเสริมการพัฒนาศักยภาพของชาติ ด้านการเฝ้าระวังโรค และการรับมือต่อโรคติดต่ออุบัติใหม่

Strengthen health system development
- health insurance
- institutional and laboratory capacity
- human resource development
- technology development
- -
22 ไทย - เมียนมาร์ Memorandum of Understanding (MOU) on Health Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of the Union of Myanmar บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ลงนามเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์
ลงนามเมื่อวันที่ 20/09/2556 ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์
1. การสนับสนุนความร่วมมือด้านสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนของทั้งสองประเทศ
2. การส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาระบบการบริการสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวและประชากรข้ามพรมแดน
3. การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่
4. การป้องกันและควบคุมอาหารที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ยา ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง
การประชุมทวิภาคีระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดเชียงราย กระทรวงสาธารณสุขเมียนมาร์ได้ขอให้ประเทศไทยจัดการอบรมด้าน 1) Project for National AIDS Programme in Myanmar และ 2) Project for TB Control activities at Myanmar – Thailand border ซึ่ง กรมควบคุมโรคได้ทำหนังสือ ลงวันที่ 3 เมษายน 2558 แจ้งว่ากรมควบคุมโรคยินดีจะให้การสนับสนุนฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน และขอให้กระทรวงสาธารณสุขเมียนมาร์เป็นผู้จัดหาแหล่งงบประมาณ 1. สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. สำนักระบาดวิทยา
3. สำนักวัณโรค
4. สำนักโรคติดต่อทั่วไป
5. สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
6. สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
23 ไทย - เมียนมาร์ Minutes of Discussion between the Ministry of Health of Myanmar and the Ministry of Public Health of Thailand ลงนามเมื่อวันที่วันที่ 9 กรกฎาคม 2543 ณจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทย
ลงนามเมื่อวันที่ 09/07/2543 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
การดำเนินงานร่วมกันในการป้องกันและควบคุมโรคการระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ โรคเอดส์ วัณโรค และโรคมาลาเรียในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-พม่า 1.กระทรวงสาธารณสุข ประเทศเมียนมาร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The Myanmar-Thailand Collaborative Workshop on HIV/AIDS, TB, Malaria and Disease Outbreak Response เมื่อวันที่ 19-21 กันยายน 2550
ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันจัดทำแผนงานร่วมในการตอบโต้สถานการณ์โรคระบาด และการป้องกันควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรียสำหรับปี พ.ศ. 2551-2552 (The Joint Action Program between Thailand and Myanmar on Disease Outbreak Response, HIV/AIDS, TB and Malaria, 2008-2009)
2. การประชุม Myanmar-Thailand Cross-Border Workshop on Implementation of IHR
2005 at Designated Ground Crossings เมื่อวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2550 ณ จังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาร์ เพื่อกำหนด Ground Crossing Points หรือด่านพรมแดนของทั้งสองประเทศ และจัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมในการพัฒนาศักยภาพ หลัก (Core Capacity) และเพิ่มความเข้มแข็งของหน่วยงานดังกล่าว เพื่อให้สามารถเฝ้าระวัง และตอบโต้สถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่ และปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ 2005 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การประชุม Thailand-Myanmar Collaborative Workshop on Development of Joint Work Plan on HIV/AIDS, TB, Malaria and Disease Outbreak Response for 2009 เมื่อวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2551 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
4. การประชุม Myanmar-Thailand Health Collaborative Workshop at Border Areas เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาร์
5. การประชุม Thailand - Myanmar Collaborative Workshop on Disease Surveillance Prevention and Control at the Border Areas เมื่อวันที่ 1-3 กันยายน 2553 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
6. การประชุม Myanmar-Thailand Collaborative Workshop on Disease Surveillance Prevention and Control at the Border Areas for 2012 เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2555 ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์
7. การประชุม The Meeting on Strengthening Partnership for Malaria Prevention and
Control in Thailand- Myanmar Border เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2555 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย
8. การประชุมความร่วมมือด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่
- การประชุมระหว่างจังหวัดตาก และจังหวัดเมียวดี เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2555 ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
- การประชุมระหว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดท่าขี้เหล็ก เมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม 2555 ณ จังหวัดเชียงราย
- การประชุมระหว่างจังหวัดระนอง และจังหวัดเกาะสอง เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2555 ณ จังหวัดระนอง
มีการลงนาม MOU ฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 1. สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. สำนักระบาดวิทยา
3. สำนักโรคติดต่อทั่วไป
4. สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
5. สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
24 ไทย - ลาว บทบันทึกความเข้าใจ (MOU) การพัฒนาความร่วมมือด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพ ของจังหวัดชายแดน และเมืองคู่ขนาน ระหว่าง จังหวัดเลยกับ แขวงไซยะบุลี แขวงเวียงจันทน์ ลงนามเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557
ลงนามเมื่อวันที่ 13/08/2557
1) ผลักดันให้มีการจดทำข้อตกลงการทำงานร่วมกันในการรายงานโรคติดต่อตามแนวชายแดน ตาม MDBS
2) ผลักดันการจัดทำข้อตกลงการทำงานร่วมกันในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ (อาหาร ยา และเครื่องสำอางค์)
3) การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขร่วมกัน เช่น SRRT, การดูแลผู้ป่วยจิตเวช
4) การพัฒนาความร่วมมือการดำเนินงานการควบคุมวัณโรคตามแนวชายแดน
5) การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศที่ผ่านช่องทางเข้าออกประเทศ
6) การพัฒนาด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ (ด่านท่าลี่ ด่านเชียงคาน ด่านปากชม)ตาม IHR 2005
7) การพัฒนาความร่วมมือการดำเนินงานด้าน การเลี้ยงสัตว์การควบคุมโรคในสัตว์
1) การรายงานโรคติดต่อตามแนวชายแดน
- กรณีเร่งด่วนทั้งสองฝ่ายต้องรายงานทันที ทางโทรศัพท์ โทรสาร
- กรณีปกติใช้แบบรายงานโรคของโครงการ MBDS
2) การสอบสวนโรคร่วมกัน
1) การจัดทำข้อตกลงการทำงานร่วมกันในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ (อาหาร ยาและเครื่องสำอางค์) (ปี .......)
2) การพัฒนาความร่วมมือการดำเนินงานการควบคุมวัณโรคตามแนวชายแดน (ปี 2558)
3) การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ ที่ผ่านช่องทางเข้าออกประเทศ
4) การพัฒนาด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ (ด่านท่าลี่ ด่านเชียงคาน ด่านปากชม)ตาม IHR 2005
5) การพัฒนาความร่วมมือการดำเนินงานด้าน การเลี้ยงสัตว์ การควบคุมโรคในสัตว์
1. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
25 ไทย - ลาว บทบันทึกการประชุม (Minutes of Meeting) ความร่วมมือการดำเนินงานด้านสาธารณสุขชายแดนระหว่างจังหวัดบึงกาฬ กับ แขวงบอลิคำไซ ลงนามเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ปรับปรุง บทบันทึกฯ ปี 2555
ลงนามเมื่อวันที่ 05/08/2557
1) การรายงานโรคติดต่อตามแนวชายแดน ตาม MBDS
2) ผลักดันความร่วมมือในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
3) การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
4) ผลักดันแนวทางการควบคุมวัณโรคตามแนวชายแดน
5) การจัดกลไกการประสานงาน แนวทาง ขั้นตอนการดำเนินงานสาธารณสุขชายแดน
6) การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยที่ผ่านด่านช่องทางเข้าออกประเทศ
1) การรายงานโรคติดต่อตามแนวชายแดน (รูปแบบที่ไม่เป็นทางการ)
2) การพัฒนาทีม SRRT และซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินร่วมกัน
1) ผลักดันความร่วมมือในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
2) ผลักดันแนวทางการควบคุมวัณโรคตามแนวชายแดน (ปี 2558)
3) การจัดกลไกการประสานงาน แนวทาง ขั้นตอนการดำเนินงานสาธารณสุขชายแดน
4) การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยที่ผ่านด่านช่องทางเข้าออกประเทศ
1. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
26 ไทย - ลาว บทบันทึกความร่วมมือ (Agreement) การดำเนินงานด้านสาธารณสุขชายแดนระหว่างจังหวัดหนองคาย กับ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงนามเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ปรับปรุง บทบันทึกฯ ปี 2555
ลงนามเมื่อวันที่ 03/10/2557
1) การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย
2) การควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพที่นำเข้า - ส่งออก
3) การรายงานโรคติดต่อ
4) การร่วมซ้อมแผนรับมือการระบาดโรคและภาวะฉุกเฉิน
5) การสอบสวนโรคร่วมกัน (Joint investigation)
6) การดำเนินงานควบคุมวัณโรค ตามแนวชายแดน (การส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค/การติดตามการรักษา)
7) การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
8) จัดระบบส่งต่อผู้ป่วยข้ามแดนที่ผ่านช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศร่วมกัน
9) การเฝ้าระวังพาหะนำโรคที่ด่านพรมแดน เพื่อศึกษาวิจัยร่วมกัน
10) การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขร่วมกัน
11) การพัฒนาความร่วมมือด้านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
1) การรายงานโรคติดต่อ
2) การซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
3) การสอบสวนโรคร่วมกัน
4) การส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค
ปี 2558
1) การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย
2) การควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพที่นำเข้า - ส่งออก
3) การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
4) จัดระบบส่งต่อผู้ป่วยข้ามแดนที่ผ่านช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศร่วมกัน
5) การเฝ้าระวังพาหะนำโรคที่ด่านพรมแดน เพื่อศึกษาวิจัยร่วมกัน
6) การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขร่วมกัน
7) การพัฒนาความร่วมมือด้านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
1. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
27 ไทย - ลาว บันทึกการประชุม (Minutes of Meeting) ความร่วมมือด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อสำคัญระหว่างชายแดนลุ่มแม่น้ำโขงระหว่างจังหวัดหนองคาย กับ นครหลวงเวียงจันทน์ จังหวัดเลย กัแขวงไชยะบุลีจังหวัดบึงกาฬ กับ แขวงบอลิคำไซ
ลงนามเมื่อวันที่ 26/09/2555
1) การรายงานโรคติดต่อตามแนวชายแดน 17 โรคคือ H1N1/H5N1, AFP, SARS, Cholera/Severe Diarrhea, Encephalitis, Tetanus, Meningitis, Chikungunya, Dengue fever, Measles, Typhoid fever, Malaria, Pneumonia, HIV/AIDS, Tuberculosis
2) การพัฒนาแนวทางการควบคุมวัณโรคตามแนวชายแดน ด้านการส่งต่อ การรักษาและการติดตามผลการรักษา
3) การส่งต่อผู้ป่วยผ่านด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ
1) การรายงานโรคติดต่อตามแนวชายแดน
- กรณีเร่งด่วนทั้งสองฝ่ายต้องรายงานทันที ทางโทรศัพท์ โทรสาร
- กรณีปกติ ใช้แบบรายงานโรคของโครงการ MBDS
2) การจัดทำแนวทาง และทดลองใช้แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคตามแนวใช้แดนพื้นที่จังหวัดหนองคาย
1) การจัดทำระบบส่งต่อผู้ป่วยที่ข้ามช่องทางเข้าออกประเทศด่านพรมแดนหนองคาย
2) ระบบการรายงานข้อมูลโรคติดต่อ ตามแนวชายแดน จังหวัด กับแขวง อำเภอกับคู่เมือง
3) การขยายความร่วมมือการควบคุมโรควัณโรค ให้ครอบคลุม 3 คู่จังหวัดชายแดน
1. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
28 ไทย - ลาว Minutes of Discussion (MOD) between the Ministry of Health of LAO PDR and the Ministry of Public Health of the Kingdom of Thailand บันทึกการเจรจาระหว่างกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุขประเทศลาว
ลงนามเมื่อวันที่ 24/11/2549 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
2. การควบคุมการนำเข้าและส่งออกอาหารยายาแผนโบราณเครื่องสำอางอาหารเสริมและเครื่องมือแพทย์
3. การป้องกันรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดยาเสพติด
4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสุขภาพ
5. การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
6. การพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน
7. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อการเฝ้าระวังโรคและปัญหาเกี่ยวกับการใช้อาหารยายาแผนโบราณเครื่องสำอางอาหารเสริมและเครื่องมือแพทย์
8. การพัฒนาความร่วมมือระดับพื้นที่ระหว่างจังหวัดชายแดน
9. การสนับสนุนการใช้ยาแผนโบราณ
- -
29 ไทย - กัมพูชา MOU ระหว่างกรมราชองครักษ์และกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา การทำงานในรูปแบบคณะกรรมการจากหลายหน่วยงาน (เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น) โดยมีกรมราชองครักษ์เป็นเลขานุการ และตั้งงบประมาณผ่านสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ
- เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านสาธารณสุข (มาเลเรีย) ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- Capacity building
- Monitoring and Evaluation
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
- ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ
- จัดการอบรมกีฏวิทยา ๓ ระดับ (ประเทศ จังหวัด และพื้นที่)
- การศึกษาประเมินผลกีฎวิทยาในพื้นที่ดำเนินการ จังหวัดรัตนคีรี และมณฑลคีรี ปีละ ๔ ครั้ง
- นิเทศติดตามงานด้านวิชาการโรคมาลาเรียในพื้นที่ดำเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทั้งปี เป็นการให้ความร่วมมือกิจกรรมต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๗
- 1. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
30 ไทย - กัมพูชา Minutes of Discussion (MOD) between the Ministry of Health of Cambodia and the Ministry of Public Health of the Kingdom of Thailand 4 May 2001 At Siem Reap, Cambodia บันทึกการเจรจาระหว่างกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุขประเทศกัมพูชา
ลงนามเมื่อวันที่ 04/05/2544 ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
๑. การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังโรค
๒. การฝึกอบรมทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วร่วมกัน
๓. การซ้อมแผนเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ระบาดของโรคไข้หวัดนก และไข้หวัดใหญ่
๔. การสอบสวนโรคร่วมกัน เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดนก
จัดทำแผนงานร่วมในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และการตอบโต้สถานการณ์โรคระบาดในพื้นที่ชายแดน สำหรับปี 2550-2552 (Joint Action Program between Thailand and Cambodia on Communicable Disease Control and Disease Outbreak Response in the Border Areas for 2007-2009)ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันคีนันแห่งเอเชีย (Kenan Institute Asia) และโดยมีจังหวัดชายแดนเป้าหมายได้แก่ จังหวัดสระแก้วกับบันเตียมินเจย จังหวัดตราดกับเกาะกง และจังหวัดจันทบุรีกับพระตะบองและไพลิน ซึ่งกิจกรรมการดำเนินงานภายใต้แผนงานดังกล่าว ได้แก่
(1) การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังโรค
(2) การประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขร่วมกัน
(3) การฝึกอบรมทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วร่วมกัน
(4) การซ้อมแผนเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ระบาดของโรคไข้หวัดนก และไข้หวัดใหญ่
(5) การสอบสวนโรคร่วมกัน เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดนก
ความร่วมมือระหว่างจังหวัดชายแดนคู่ขนานจังหวัดสระแก้วกับบันเตียมินเจย
- ความร่วมมือในด้าน One health
- พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อการเฝ้าระวังโรค
- มีการซ้อมแผนเพื่อเตรียมรับและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
- การพัฒนาแกนนำอาสามัครสาธารณสุขต่างด้าว
-