ความร่วมมือระหว่างประเทศ : บรูไน

บันทึกความตกลง (MOU, Agreement,Minutes, อื่นๆ)/ช่วงเวลา
Memorandum of Understanding (MOU) 29 March 2010 At Brunei Darussalam บันทึกความเข้าใจ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553 ณ บรูไน
ลงนามเมื่อวันที่ 29/03/2553 ณ บรูไน
ประเด็นความมือ
1. Disease Surveillance
2. Exchange of information/ good practices (Key areas e.g. risk communication in public health emergency)
3. Study visits (Brunei’s interest): laboratory, e.g. Chikungunya, toxicology, radiation and medical devices; Tobacco control programme; Occupational health programme (including lab)
4. Training and short courses e.g. epidemiology, occupational health, malaria control
5. Research and exchange of experts e.g. scientist, epidemiologist
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว / ช่วงเวลา
ประเด็น, แผนการดำเนินงานในอนาคต / ช่วงเวลา
หน่วยงาน
-
ย้อนกลับ