ความร่วมมือระหว่างประเทศ : ฟิลิปปินส์

บันทึกความตกลง (MOU, Agreement,Minutes, อื่นๆ)/ช่วงเวลา
หนังสืออนุญาตให้ใช้ข้อมูลความรู้ทางวิชาการ (กันยายน 2557)
ลงนามเมื่อวันที่ 01/09/2557
ประเด็นความมือ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ผ่านทางฉลากรูปภาพและข้อความคำเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซึ่งจะช่วยทำให้ประชาชนในนานาประเทศตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพและเพื่อเป็นการแสดงถึงความร่วมมือระดับภูมิภาคระหว่างประเทศในการดำเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบ
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว / ช่วงเวลา
กระทรวงสาธารณสุขจัดทำหนังสือราชการอนุญาตให้ กระทรวงสาธารณสุข ประเทศฟิลิปปินส์ใช้ฉลากรูปภาพและข้อความคำเตือนถึงพิษภัย ของบุหรี่ของประเทศไทย จำนวน ๓ ภาพเพื่อใช้ในการจัดพิมพ์บนหีบห่อบุหรี่ซิกาแรต
ประเด็น, แผนการดำเนินงานในอนาคต / ช่วงเวลา
หน่วยงาน
1. สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
ย้อนกลับ