ความร่วมมือระหว่างประเทศ : อินโดนีเซีย

บันทึกความตกลง (MOU, Agreement,Minutes, อื่นๆ)/ช่วงเวลา
***หนังสืออนุญาตให้ใช้ข้อมูลความรู้ทางวิชาการ (กุมภาพันธ์ 2556)
ลงนามเมื่อวันที่ 01/02/2556
ประเด็นความมือ
1. การทำงานภายใต้กรอบการทำงานของForeign Policy and Global Health Invitiationรวมทั้งส่งเสริมการเข้าถึงยาและการเตรียมพร้อมสำหรับการระบาดของโรค
2. ความร่วมมือด้านอนามัยการเจริญพันธุ์อาชีวอนามัยการควบคุมโรคติดต่อและการแพทย์ดั้งเดิมโดยใช้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอบรมวิจัยและพัฒนาเป็นช่องทางของความร่วมมือ
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว / ช่วงเวลา
ประเด็น, แผนการดำเนินงานในอนาคต / ช่วงเวลา
หน่วยงาน
-
ย้อนกลับ