ความร่วมมือระหว่างประเทศ : อินโดนีเซีย

บันทึกความตกลง (MOU, Agreement,Minutes, อื่นๆ)/ช่วงเวลา
หนังสืออนุญาตให้ใช้ข้อมูลความรู้ทางวิชาการ (กุมภาพันธ์ 2556)
ลงนามเมื่อวันที่ 01/09/2556
ประเด็นความมือ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ผ่านทางฉลากรูปภาพและข้อความคำเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซึ่งจะช่วยทำให้ประชาชนในนานาประเทศตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพและเพื่อเป็นการแสดงถึงความร่วมมือระดับภูมิภาคระหว่างประเทศในการดำเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบ
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว / ช่วงเวลา
กระทรวงสาธารณสุขจัดทำหนังสือราชการอนุญาตให้กระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐอินโดนีเซียใช้ฉลากรูปภาพและข้อความความเตือนฯของประเทศไทยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๘)พ.ศ.๒๕๔๗ จำนวน ๒ ภาพ และฉลากรูปภาพและข้อความคำเตือนฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๙จำนวน ๒ ภาพ รวมทั้งสิ้น ๔ ภาพ จัดพิมพ์บนหีบห่อของผลิตภัณฑ์ยาสูบ /กุมภาพันธ์ 2556
ประเด็น, แผนการดำเนินงานในอนาคต / ช่วงเวลา
หน่วยงาน
1. สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
ย้อนกลับ