ความร่วมมือระหว่างประเทศ : มาเลเซีย

บันทึกความตกลง (MOU, Agreement,Minutes, อื่นๆ)/ช่วงเวลา
ความร่วมมือกับเมืองคู่ขนาน สงขลา-เคดาห์, สตูล-เปอร์ลิส, ยะลา-เประ, นราธิวาส-กลันตัน
ประเด็นความมือ
มีแนวทางจัดระบบการป้องกันในระดับต่าง ๆร่วมกันระหว่างรัฐชายแดน ไทย-มาเลเซีย ในระดับอำเภอไปถึงระดับกระทรวง กรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. กรณีเกิดภัยพิบัติ
2. กรณีเกิดการระบาดของโรคติดต่อ
3. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆด้านวิชาการภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนข้อมูลการเดินทาง การส่งต่อ และแนวทางการดูแลสุขภาพประชาชนตามแนวชายแดนร่วมกัน
4. กำหนดข้อตกลงเป็นช่องทางการเชิญประชุมหรือการเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์หรือซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข กรณีอีโบลา
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว / ช่วงเวลา
จัดระบบการสร้างเครือข่ายติดต่อประสานงาน/การสื่อสารระหว่างรัฐชายแดน ไทย – มาเลเซีย
ประเด็น, แผนการดำเนินงานในอนาคต / ช่วงเวลา
เสนอจัดการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ระหว่างประเทศ แบบ Drill Exerciseกรณีอีโบลา เพื่อการสร้างเครือข่ายอย่างเป็นระบบร่วมกัน
หน่วยงาน
1. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
ย้อนกลับ