ความร่วมมือระหว่างประเทศ : มาเลเซีย

บันทึกความตกลง (MOU, Agreement,Minutes, อื่นๆ)/ช่วงเวลา
JOINT STATEMENT 28 September 2007 At Kuching, Sarawak, Malaysia
ลงนามเมื่อวันที่ 28/09/2550
ประเด็นความมือ
Areas of cooperation on health of mutual concern including :
- human resource development for health care provision
- burden of disease and injury study
-national health accounts study
- additional activities under traditional and complementary medicine, including registration and licensing, and training on traditional massage
- awareness and capacity building on intellecture property rights related to health matters
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว / ช่วงเวลา
ประเด็น, แผนการดำเนินงานในอนาคต / ช่วงเวลา
หน่วยงาน
-
ย้อนกลับ