ความร่วมมือระหว่างประเทศ : มาเลเซีย

บันทึกความตกลง (MOU, Agreement,Minutes, อื่นๆ)/ช่วงเวลา
Memorandum of Understanding (MOU) ลงนามเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2540 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ลงนามเมื่อวันที่ 09/01/2540 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ประเด็นความมือ
1. Exchange of information in the field of health relating to epidemiology, technical and legislative matters
2. Carrying out of disease surveillance programmes
3. Control of outbreaks in communicable diseases
4. Food and drug inspection
5. Regular exchange of visit by health personnel
6. Coordination of and participation in training programmes for health personnel
7. Conduct of joint researches and studies on health matters
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว / ช่วงเวลา
ประเด็น, แผนการดำเนินงานในอนาคต / ช่วงเวลา
หน่วยงาน
-
ย้อนกลับ