ความร่วมมือระหว่างประเทศ : เวียดนาม

บันทึกความตกลง (MOU, Agreement,Minutes, อื่นๆ)/ช่วงเวลา
Memorandum of Understanding (MOU) on Health Cooperation between the Ministry of Public Health of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Health of the Socialist Republic of Vietnam ลงนามเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555
ลงนามเมื่อวันที่ 26/01/2555
ประเด็นความมือ
การสร้างเสริมการพัฒนาศักยภาพของชาติ ด้านการเฝ้าระวังโรค และการรับมือต่อโรคติดต่ออุบัติใหม่

Strengthen health system development
- health insurance
- institutional and laboratory capacity
- human resource development
- technology development
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว / ช่วงเวลา
ประเด็น, แผนการดำเนินงานในอนาคต / ช่วงเวลา
หน่วยงาน
-
ย้อนกลับ