ความร่วมมือระหว่างประเทศ : ลาว

บันทึกความตกลง (MOU, Agreement,Minutes, อื่นๆ)/ช่วงเวลา
บทบันทึกความเข้าใจ (MOU) การพัฒนาความร่วมมือด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพ ของจังหวัดชายแดน และเมืองคู่ขนาน ระหว่าง จังหวัดเลยกับ แขวงไซยะบุลี แขวงเวียงจันทน์ ลงนามเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557
ลงนามเมื่อวันที่ 13/08/2557
ประเด็นความมือ
1) ผลักดันให้มีการจดทำข้อตกลงการทำงานร่วมกันในการรายงานโรคติดต่อตามแนวชายแดน ตาม MDBS
2) ผลักดันการจัดทำข้อตกลงการทำงานร่วมกันในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ (อาหาร ยา และเครื่องสำอางค์)
3) การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขร่วมกัน เช่น SRRT, การดูแลผู้ป่วยจิตเวช
4) การพัฒนาความร่วมมือการดำเนินงานการควบคุมวัณโรคตามแนวชายแดน
5) การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศที่ผ่านช่องทางเข้าออกประเทศ
6) การพัฒนาด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ (ด่านท่าลี่ ด่านเชียงคาน ด่านปากชม)ตาม IHR 2005
7) การพัฒนาความร่วมมือการดำเนินงานด้าน การเลี้ยงสัตว์การควบคุมโรคในสัตว์
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว / ช่วงเวลา
1) การรายงานโรคติดต่อตามแนวชายแดน
- กรณีเร่งด่วนทั้งสองฝ่ายต้องรายงานทันที ทางโทรศัพท์ โทรสาร
- กรณีปกติใช้แบบรายงานโรคของโครงการ MBDS
2) การสอบสวนโรคร่วมกัน
ประเด็น, แผนการดำเนินงานในอนาคต / ช่วงเวลา
1) การจัดทำข้อตกลงการทำงานร่วมกันในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ (อาหาร ยาและเครื่องสำอางค์) (ปี .......)
2) การพัฒนาความร่วมมือการดำเนินงานการควบคุมวัณโรคตามแนวชายแดน (ปี 2558)
3) การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ ที่ผ่านช่องทางเข้าออกประเทศ
4) การพัฒนาด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ (ด่านท่าลี่ ด่านเชียงคาน ด่านปากชม)ตาม IHR 2005
5) การพัฒนาความร่วมมือการดำเนินงานด้าน การเลี้ยงสัตว์ การควบคุมโรคในสัตว์
หน่วยงาน
1. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
ย้อนกลับ