ความร่วมมือระหว่างประเทศ : ลาว

บันทึกความตกลง (MOU, Agreement,Minutes, อื่นๆ)/ช่วงเวลา
บทบันทึกการประชุม (Minutes of Meeting) ความร่วมมือการดำเนินงานด้านสาธารณสุขชายแดนระหว่างจังหวัดบึงกาฬ กับ แขวงบอลิคำไซ ลงนามเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ปรับปรุง บทบันทึกฯ ปี 2555
ลงนามเมื่อวันที่ 05/08/2557
ประเด็นความมือ
1) การรายงานโรคติดต่อตามแนวชายแดน ตาม MBDS
2) ผลักดันความร่วมมือในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
3) การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
4) ผลักดันแนวทางการควบคุมวัณโรคตามแนวชายแดน
5) การจัดกลไกการประสานงาน แนวทาง ขั้นตอนการดำเนินงานสาธารณสุขชายแดน
6) การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยที่ผ่านด่านช่องทางเข้าออกประเทศ
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว / ช่วงเวลา
1) การรายงานโรคติดต่อตามแนวชายแดน (รูปแบบที่ไม่เป็นทางการ)
2) การพัฒนาทีม SRRT และซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินร่วมกัน
ประเด็น, แผนการดำเนินงานในอนาคต / ช่วงเวลา
1) ผลักดันความร่วมมือในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
2) ผลักดันแนวทางการควบคุมวัณโรคตามแนวชายแดน (ปี 2558)
3) การจัดกลไกการประสานงาน แนวทาง ขั้นตอนการดำเนินงานสาธารณสุขชายแดน
4) การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยที่ผ่านด่านช่องทางเข้าออกประเทศ
หน่วยงาน
1. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
ย้อนกลับ