ความร่วมมือระหว่างประเทศ : ลาว

บันทึกความตกลง (MOU, Agreement,Minutes, อื่นๆ)/ช่วงเวลา
บทบันทึกความร่วมมือ (Agreement) การดำเนินงานด้านสาธารณสุขชายแดนระหว่างจังหวัดหนองคาย กับ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงนามเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ปรับปรุง บทบันทึกฯ ปี 2555
ลงนามเมื่อวันที่ 03/10/2557
ประเด็นความมือ
1) การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย
2) การควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพที่นำเข้า - ส่งออก
3) การรายงานโรคติดต่อ
4) การร่วมซ้อมแผนรับมือการระบาดโรคและภาวะฉุกเฉิน
5) การสอบสวนโรคร่วมกัน (Joint investigation)
6) การดำเนินงานควบคุมวัณโรค ตามแนวชายแดน (การส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค/การติดตามการรักษา)
7) การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
8) จัดระบบส่งต่อผู้ป่วยข้ามแดนที่ผ่านช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศร่วมกัน
9) การเฝ้าระวังพาหะนำโรคที่ด่านพรมแดน เพื่อศึกษาวิจัยร่วมกัน
10) การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขร่วมกัน
11) การพัฒนาความร่วมมือด้านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว / ช่วงเวลา
1) การรายงานโรคติดต่อ
2) การซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
3) การสอบสวนโรคร่วมกัน
4) การส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค
ประเด็น, แผนการดำเนินงานในอนาคต / ช่วงเวลา
ปี 2558
1) การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย
2) การควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพที่นำเข้า - ส่งออก
3) การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
4) จัดระบบส่งต่อผู้ป่วยข้ามแดนที่ผ่านช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศร่วมกัน
5) การเฝ้าระวังพาหะนำโรคที่ด่านพรมแดน เพื่อศึกษาวิจัยร่วมกัน
6) การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขร่วมกัน
7) การพัฒนาความร่วมมือด้านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
หน่วยงาน
1. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
ย้อนกลับ