ความร่วมมือระหว่างประเทศ : ลาว

บันทึกความตกลง (MOU, Agreement,Minutes, อื่นๆ)/ช่วงเวลา
บันทึกการประชุม (Minutes of Meeting) ความร่วมมือด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อสำคัญระหว่างชายแดนลุ่มแม่น้ำโขงระหว่างจังหวัดหนองคาย กับ นครหลวงเวียงจันทน์ จังหวัดเลย กัแขวงไชยะบุลีจังหวัดบึงกาฬ กับ แขวงบอลิคำไซ
ลงนามเมื่อวันที่ 26/09/2555
ประเด็นความมือ
1) การรายงานโรคติดต่อตามแนวชายแดน 17 โรคคือ H1N1/H5N1, AFP, SARS, Cholera/Severe Diarrhea, Encephalitis, Tetanus, Meningitis, Chikungunya, Dengue fever, Measles, Typhoid fever, Malaria, Pneumonia, HIV/AIDS, Tuberculosis
2) การพัฒนาแนวทางการควบคุมวัณโรคตามแนวชายแดน ด้านการส่งต่อ การรักษาและการติดตามผลการรักษา
3) การส่งต่อผู้ป่วยผ่านด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว / ช่วงเวลา
1) การรายงานโรคติดต่อตามแนวชายแดน
- กรณีเร่งด่วนทั้งสองฝ่ายต้องรายงานทันที ทางโทรศัพท์ โทรสาร
- กรณีปกติ ใช้แบบรายงานโรคของโครงการ MBDS
2) การจัดทำแนวทาง และทดลองใช้แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคตามแนวใช้แดนพื้นที่จังหวัดหนองคาย
ประเด็น, แผนการดำเนินงานในอนาคต / ช่วงเวลา
1) การจัดทำระบบส่งต่อผู้ป่วยที่ข้ามช่องทางเข้าออกประเทศด่านพรมแดนหนองคาย
2) ระบบการรายงานข้อมูลโรคติดต่อ ตามแนวชายแดน จังหวัด กับแขวง อำเภอกับคู่เมือง
3) การขยายความร่วมมือการควบคุมโรควัณโรค ให้ครอบคลุม 3 คู่จังหวัดชายแดน
หน่วยงาน
1. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
ย้อนกลับ