ความร่วมมือระหว่างประเทศ : ลาว

บันทึกความตกลง (MOU, Agreement,Minutes, อื่นๆ)/ช่วงเวลา
Minutes of Discussion (MOD) between the Ministry of Health of LAO PDR and the Ministry of Public Health of the Kingdom of Thailand บันทึกการเจรจาระหว่างกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุขประเทศลาว
ลงนามเมื่อวันที่ 24/11/2549 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประเด็นความมือ
1. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
2. การควบคุมการนำเข้าและส่งออกอาหารยายาแผนโบราณเครื่องสำอางอาหารเสริมและเครื่องมือแพทย์
3. การป้องกันรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดยาเสพติด
4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสุขภาพ
5. การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
6. การพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน
7. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อการเฝ้าระวังโรคและปัญหาเกี่ยวกับการใช้อาหารยายาแผนโบราณเครื่องสำอางอาหารเสริมและเครื่องมือแพทย์
8. การพัฒนาความร่วมมือระดับพื้นที่ระหว่างจังหวัดชายแดน
9. การสนับสนุนการใช้ยาแผนโบราณ
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว / ช่วงเวลา
ประเด็น, แผนการดำเนินงานในอนาคต / ช่วงเวลา
หน่วยงาน
-
ย้อนกลับ