ความร่วมมือระหว่างประเทศ : เมียนมาร์

บันทึกความตกลง (MOU, Agreement,Minutes, อื่นๆ)/ช่วงเวลา
Memorandum of Understanding (MOU) on Health Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of the Union of Myanmar บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ลงนามเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์
ลงนามเมื่อวันที่ 20/09/2556 ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์
ประเด็นความมือ
1. การสนับสนุนความร่วมมือด้านสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนของทั้งสองประเทศ
2. การส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาระบบการบริการสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวและประชากรข้ามพรมแดน
3. การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่
4. การป้องกันและควบคุมอาหารที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ยา ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว / ช่วงเวลา
การประชุมทวิภาคีระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดเชียงราย
ประเด็น, แผนการดำเนินงานในอนาคต / ช่วงเวลา
กระทรวงสาธารณสุขเมียนมาร์ได้ขอให้ประเทศไทยจัดการอบรมด้าน 1) Project for National AIDS Programme in Myanmar และ 2) Project for TB Control activities at Myanmar – Thailand border ซึ่ง กรมควบคุมโรคได้ทำหนังสือ ลงวันที่ 3 เมษายน 2558 แจ้งว่ากรมควบคุมโรคยินดีจะให้การสนับสนุนฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน และขอให้กระทรวงสาธารณสุขเมียนมาร์เป็นผู้จัดหาแหล่งงบประมาณ
หน่วยงาน
1. สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. สำนักระบาดวิทยา
3. สำนักวัณโรค
4. สำนักโรคติดต่อทั่วไป
5. สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
6. สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ย้อนกลับ