ความร่วมมือระหว่างประเทศ : เมียนมาร์

บันทึกความตกลง (MOU, Agreement,Minutes, อื่นๆ)/ช่วงเวลา
Minutes of Discussion between the Ministry of Health of Myanmar and the Ministry of Public Health of Thailand ลงนามเมื่อวันที่วันที่ 9 กรกฎาคม 2543 ณจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทย
ลงนามเมื่อวันที่ 09/07/2543 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
ประเด็นความมือ
การดำเนินงานร่วมกันในการป้องกันและควบคุมโรคการระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ โรคเอดส์ วัณโรค และโรคมาลาเรียในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-พม่า
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว / ช่วงเวลา
1.กระทรวงสาธารณสุข ประเทศเมียนมาร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The Myanmar-Thailand Collaborative Workshop on HIV/AIDS, TB, Malaria and Disease Outbreak Response เมื่อวันที่ 19-21 กันยายน 2550
ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันจัดทำแผนงานร่วมในการตอบโต้สถานการณ์โรคระบาด และการป้องกันควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรียสำหรับปี พ.ศ. 2551-2552 (The Joint Action Program between Thailand and Myanmar on Disease Outbreak Response, HIV/AIDS, TB and Malaria, 2008-2009)
2. การประชุม Myanmar-Thailand Cross-Border Workshop on Implementation of IHR
2005 at Designated Ground Crossings เมื่อวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2550 ณ จังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาร์ เพื่อกำหนด Ground Crossing Points หรือด่านพรมแดนของทั้งสองประเทศ และจัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมในการพัฒนาศักยภาพ หลัก (Core Capacity) และเพิ่มความเข้มแข็งของหน่วยงานดังกล่าว เพื่อให้สามารถเฝ้าระวัง และตอบโต้สถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่ และปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ 2005 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การประชุม Thailand-Myanmar Collaborative Workshop on Development of Joint Work Plan on HIV/AIDS, TB, Malaria and Disease Outbreak Response for 2009 เมื่อวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2551 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
4. การประชุม Myanmar-Thailand Health Collaborative Workshop at Border Areas เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาร์
5. การประชุม Thailand - Myanmar Collaborative Workshop on Disease Surveillance Prevention and Control at the Border Areas เมื่อวันที่ 1-3 กันยายน 2553 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
6. การประชุม Myanmar-Thailand Collaborative Workshop on Disease Surveillance Prevention and Control at the Border Areas for 2012 เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2555 ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์
7. การประชุม The Meeting on Strengthening Partnership for Malaria Prevention and
Control in Thailand- Myanmar Border เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2555 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย
8. การประชุมความร่วมมือด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่
- การประชุมระหว่างจังหวัดตาก และจังหวัดเมียวดี เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2555 ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
- การประชุมระหว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดท่าขี้เหล็ก เมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม 2555 ณ จังหวัดเชียงราย
- การประชุมระหว่างจังหวัดระนอง และจังหวัดเกาะสอง เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2555 ณ จังหวัดระนอง
ประเด็น, แผนการดำเนินงานในอนาคต / ช่วงเวลา
มีการลงนาม MOU ฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556
หน่วยงาน
1. สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. สำนักระบาดวิทยา
3. สำนักโรคติดต่อทั่วไป
4. สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
5. สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ย้อนกลับ