ความร่วมมือระหว่างประเทศ : ภูฏาน

บันทึกความตกลง (MOU, Agreement,Minutes, อื่นๆ)/ช่วงเวลา
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทย และสำนักโรคติดต่อ กรมสาธารณสุข กระทรวงสุขภาพ ราชอาณาจักรภูฏาน (กำลังดำเนินการ)
ประเด็นความมือ
ความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ของภูฏานและแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางในด้าน Clinical Management of HIV/AIDS and TB ด้านการ ๑) ส่งเสริมการตรวจวินิจฉัย การดูแลรักษา HIV/AIDS และโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ๒) ยกระดับการจัดการดูแลรักษาผู้ป่วย HIV/AIDS และโรคติดเชื้อฉวยโอกาส
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว / ช่วงเวลา
ประเด็น, แผนการดำเนินงานในอนาคต / ช่วงเวลา
หน่วยงาน
1. สถาบันบำราศนราดูร
ย้อนกลับ