ความร่วมมือระหว่างประเทศ : ภูฏาน

บันทึกความตกลง (MOU, Agreement,Minutes, อื่นๆ)/ช่วงเวลา
***ไม่มีข้อมูล
ประเด็นความมือ
การฝึกอบรมและศึกษาดูงานเรื่องการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลจากผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข สหราชอาณาจักรภูฏาน
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว / ช่วงเวลา
การดูงานจากผู้แทนจากผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข สหราชอาณาจักรภูฏาน ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2555
ประเด็น, แผนการดำเนินงานในอนาคต / ช่วงเวลา
หน่วยงาน
-
ย้อนกลับ