ความร่วมมือระหว่างประเทศ : ภูฏาน

บันทึกความตกลง (MOU, Agreement,Minutes, อื่นๆ)/ช่วงเวลา
Memorandum of Understanding (MOU) 16 October 1987 At Bangkok, Thailand
ลงนามเมื่อวันที่ 16/10/2530 At Bangkok, Thailand
ประเด็นความมือ
1. Personnel exchange and training courses
2. Other types of collaboration (Exchange of herbal medicine and Provision of facilities for superspecialized medical services)
3. Joint collaborative research and development project
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว / ช่วงเวลา
ประเด็น, แผนการดำเนินงานในอนาคต / ช่วงเวลา
หน่วยงาน
-
ย้อนกลับ