ความร่วมมือระหว่างประเทศ : อังกฤษ

บันทึกความตกลง (MOU, Agreement,Minutes, อื่นๆ)/ช่วงเวลา
*** ไม่มีข้อมูลในบันทึกความตกลง
ประเด็นความมือ
- แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในด้านการ เตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
- การควบคุมการติดเชื้อวัณโรค เอดส์ ในเรือนจำ
- การควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล
- การแก้ปัญหาสารพิษในสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว / ช่วงเวลา
- ระหว่างวันที่ ๑๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕Public Health England (PHE) แห่งสหราชอาณาจักร ได้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญฯ นำโดย Dr. Mark Salter, Consultant in Public Health Strategy (Global Health) มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒนาความร่วมมือในการศึกษาวิจัยด้านการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคในภาวะวิกฤติอุทกภัยร่วมกับกรมควบคุมโรค
- ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2556 HPA/PHE ได้ส่ง Mr. Mark Keilthy, Global Health Strategist เดินทางมาประเทศไทย เพื่อศึกษาข้อมูลด้านการสาธารณสุขของประเทศไทย โดยเฉพาะด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และประเด็นความร่วมมือที่มีความสนใจร่วมกันทั้งในระดับประเทศ และระดับกระทรวง/กรม
- ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฏาคม 2556 Dr. Mark Salter, Consultant in Public Health Strategy (Global Health) และ Dr. John Simpson, Head of Emergency Response เดินทางมาประเทศไทยใน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่าง PHE และกรมควบคุมโรค รวมทั้งหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง PHE กับกรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุข ในด้านการเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
- ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2556 ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ได้ เดินทางไปเพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคกับ PHE ณ กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร
- ระหว่างวันที่ 14-20 กันยายน 2557 และระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2558 ผู้แทนกรมควบคุมโรคเดินทางไปปรึกษาหารือความร่วมมือด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคกับ PHE ณ กรุงลอนดอน ในประเด็นความร่วมมือที่เกี่ยวกับงานของกรมควบคุมโรคที่สำคัญ คือ ระบบการเฝ้าระวัง, การควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล, การควบคุมโรคในเรือนจำ, การเตรียมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและการบริหารจัดการภัยสุขภาพ เช่น สารเคมีและสารพิษ เป็นต้น
ประเด็น, แผนการดำเนินงานในอนาคต / ช่วงเวลา
หน่วยงาน
-
ย้อนกลับ