ความร่วมมือระหว่างประเทศ : ญี่ปุ่น

บันทึกความตกลง (MOU, Agreement,Minutes, อื่นๆ)/ช่วงเวลา
***มีความร่วมมือผ่านทางหน่วยงาน Japan International Cooperation Agency (JICA) (ไม่มีข้อมูลในบันทึกความตกลง)
ประเด็นความมือ
มีความร่วมมือผ่านทางหน่วยงาน Japan International Cooperation Agency (JICA)
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว / ช่วงเวลา
JICA ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนอุปกรณ์ด้านสาธารณสุขในช่วงอุทกภัยในปี 2554 เช่น ทราย Abate, เครื่องพ่นยุง
ประเด็น, แผนการดำเนินงานในอนาคต / ช่วงเวลา
หน่วยงาน
-
ย้อนกลับ