ความร่วมมือระหว่างประเทศ : สหรัฐอเมริกา

บันทึกความตกลง (MOU, Agreement,Minutes, อื่นๆ)/ช่วงเวลา
Agreement Amending and Extending The Research and Technical Collaboration ความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกากับกระทรวงสาธารณสุข สถานะ : ฉบับใหม่ พ.ศ. 2553 (2010) ลงนามเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 (2011)
ลงนามเมื่อวันที่ 18/03/2554
ประเด็นความมือ
ประเทศไทยมีความร่วมมือกับสหรัฐฯ มายาวนาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านโรคติดต่อเดิมและภัยรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะการฝึกอบรมระบาดวิทยาภาคสนาม ซึ่งเป็นความร่วมมือไตรภาคีกับองค์การอนามัยโลก ซึ่งดำเนินการมายาวนานกว่า 30 ปี ปัจจุบันมีความร่วมมือทวิภาคีไทย-สหรัฐฯ ตามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย กับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (Thai MOPH-U.S. CDC, TUC) โดยมีความร่วมมือด้านสาธารณสุข เพื่อพัฒนานโยบาย ระบบ และขีดความสามารถของบุคลากร
ในรูปแบบโครงการประเภท Research และ Non Research ในด้านโรคเอดส์
วัณโรค โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคไม่ติดต่อ และสุขภาวะชายแดน ปัจจุบันได้พัฒนาความร่วมมือด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (Public Health Emergency Management) เพิ่มขึ้นด้วย
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว / ช่วงเวลา
- มีการดำเนินงานของโครงการความร่วมมือ ฯ ในแผนงาน ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านโรคเอดส์ ด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ ด้านวัณโรค ด้านโรคไม่ติดต่อ และด้านสุขภาวะชายแดน โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ สำหรับกรอบความร่วมมือระยะ 5 ปี รอบที่ 4 (CoAg Phase IV) ปีงบประมาณ ค.ศ. 2017 - 2021
ประเด็น, แผนการดำเนินงานในอนาคต / ช่วงเวลา
หน่วยงาน
-
ย้อนกลับ