ความร่วมมือระหว่างประเทศ : จีน

บันทึกความตกลง (MOU, Agreement,Minutes, อื่นๆ)/ช่วงเวลา
หนังสืออนุญาตให้ใช้ข้อมูลความรู้ทางวิชาการ (กุมภาพันธ์ 2557)
ลงนามเมื่อวันที่ 01/02/2557
ประเด็นความมือ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ผ่านทางฉลากรูปภาพและข้อความคำเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซึ่งจะช่วยทำให้ประชาชนในนานาประเทศตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพและเพื่อเป็นการแสดงถึงความร่วมมือระดับภูมิภาคระหว่างประเทศในการดำเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบ
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว / ช่วงเวลา
กระทรวงสาธารณสุขจัดทำหนังสือราชการอนุญาตให้สำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนใช้ภาพคำเตือนฯ จำนวน ๑ ภาพเพื่อตีพิมพ์ในเอกสารต้นฉบับ ชื่อว่า Tobacco Health Warning in China: Evidence of Effectiveness and Implications for Action / กุมภาพันธ์ 2557
ประเด็น, แผนการดำเนินงานในอนาคต / ช่วงเวลา
หน่วยงาน
1. สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
ย้อนกลับ