ความร่วมมือระหว่างประเทศ : จีน

บันทึกความตกลง (MOU, Agreement,Minutes, อื่นๆ)/ช่วงเวลา
Agreement of Technical Exchange Program between the Department of Disease Control, Ministry of Public Health of the Kingdom of Thailand and Sun Yat-sen university of the people’s Republic of China ลงนามวันที่ 12 สิงหาคม 2556
ลงนามเมื่อวันที่ 12/08/2556
ประเด็นความมือ
1. การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่จำนวน ๔-๖ คน เข้าฝึกอบรมด้านการป้องกัน การเฝ้าระวังโรค การควบคุมโรคระบาด เป็นเวลา 1-2 สัปดาห์
2. การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ นักศึกษา หรือนักวิจัย จำนวน 2-6 คน เพื่อฝึกอบรมด้านระบาดวิทยา FETP ด้านโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ แพทย์แผนโบราณ ในการป้องกันและควบคุมโรค เป็นเวลา 2-4 สัปดาห์
3. การแลกเปลี่ยนข้อมูล งานวิจัย การฝึกอบรม best practice ด้านการเฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกัน การรักษาและฟื้นฟู เป็นต้น
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว / ช่วงเวลา
ประเด็น, แผนการดำเนินงานในอนาคต / ช่วงเวลา
การแลกเปลี่ยนการดูงาน
หน่วยงาน
1. สำนักระบาดวิทยา
2. สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
3. สำนักโรคไม่ติดต่อ
ย้อนกลับ