ความร่วมมือระหว่างประเทศ : จีน

บันทึกความตกลง (MOU, Agreement,Minutes, อื่นๆ)/ช่วงเวลา
Agreement of Technical Exchange Program between the Department of Disease Control, Ministry of Public Health of the Kingdom of Thailand and Guangxi Zhuang Autonomous Region Health Bureau, the people’s Republic of China ลงนามวันที่ 22 กรกฎาคม 2556
ลงนามเมื่อวันที่ 22/07/2556
ประเด็นความมือ
1. การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่จำนวน 4-10 คน เข้าฝึกอบรมด้านระบบเฝ้าระวังและการควบคุมโรคระบาด และ FETP เป็นระยะเวลา 1-2 สัปดาห์
2. การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 2-4 คน การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อเป็นเวลา 1 เดือน
3. การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านระบาดวิทยา (FETP) จำนวน 2-4 คน
4. การแลกเปลี่ยนข้อมูล best practice ด้านการเฝ้าระวังโรค การวบคุมป้องกัน การรักษาและฟื้นฟู เป็นต้น
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว / ช่วงเวลา
มีการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่เพื่อศึกษาดูงานและฝึกอบรมระยะสั้น
- ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2556 มณฑลกว่างซีได้ส่งเจ้าหน้าที่ 15 คน ระดับผู้อำนวยการจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อศึกษาดูงานที่กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านระบบการเฝ้าระวังโรค การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- ระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2558 มณฑลกว่างซีได้ส่งเจ้าหน้าที่ 4 คน ระดับหัวหน้ากอง เพื่อศึกษาดูงานด้านระบาดวิทยา ณ กรมควบคุมโรค
ประเด็น, แผนการดำเนินงานในอนาคต / ช่วงเวลา
หน่วยงาน
1. สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. สำนักระบาดวิทยา
3. สำนักโรคติดต่อทั่วไป
4. สำนักโรคไม่ติดต่อ
ย้อนกลับ