ความร่วมมือระหว่างประเทศ : จีน

บันทึกความตกลง (MOU, Agreement,Minutes, อื่นๆ)/ช่วงเวลา
Agreement of Technical Exchange Program between the Department of Disease Control, Ministry of Public Health of the Kingdom of Thailand and the Department of Health of Guangdong Province, the people’s Republic of China ลงนามวันที่ 28 สิงหาคม 2555
ลงนามเมื่อวันที่ 28/08/2555
ประเด็นความมือ
1. การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่จำนวน ๔-๖ คน เข้าฝึกอบรมด้านระบาดวิทยา การเฝ้าระวังโรค การควบคุมโรคระบาด โดยเฉพาะ ณ สถานบริการสาธารณสุข และ ณ ช่องทางเข้า-ออกประเทศ เป็นเวลา 1-2 สัปดาห์
2. การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เช่น การรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ด้วยการแพทย์แผนจีน โรคไม่ติดต่อ และโรคจากการประกอบอาชีพ จำนวน 2-6 คน เป็นเวลา 2-4 สัปดาห์
3. การแลกเปลี่ยนข้อมูล best practice ด้านการเฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกัน การรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคเอดส์ และโรคเรื้อน เป็นต้น
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว / ช่วงเวลา
1. การศึกษาดูงานจาก Guangdong Center for Disease Control จำนวน 6 คน ระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2558 เพื่อศึกษาดูงาน ณ กรมควบคุมโรค ด้านโรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก การฝึกอบรมระบาดวิทยาภาคสนาม ที่กรมควบคุมโรค
2. การศึกษาดูงานจากบุคลากรกรมควบคุมโรค ระหว่างวันที่ 27-30 กันยายน 2558 ณ Guangdong Center for Disease Control มณฑลกวางตุ้ง เพื่อศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือด้านโรคเอดส์ วัณโรค และการฝึกอบรมนักระบาดวิทยา
ประเด็น, แผนการดำเนินงานในอนาคต / ช่วงเวลา
การศึกษาดูงานจากผู้แทนจาก ผู้แทนมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ด้านการจัดการวัณโรคของประเทศไทย ณ กรมควบคุมโรค ในเดือนตุลาคม 2558
หน่วยงาน
1. สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. สำนักระบาดวิทยา
3. สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
4. สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
5. สำนักโรคไม่ติดต่อ
ย้อนกลับ