ความร่วมมือระหว่างประเทศ : จีน

บันทึกความตกลง (MOU, Agreement,Minutes, อื่นๆ)/ช่วงเวลา
MOU ระหว่างกรมควบคุมโรคและ Guangdong Province Hospital for Occupational Disease Prevention and Treatment (GDHOD) ลงนามวันที่ 17 มิถุนายน 2552
ลงนามเมื่อวันที่ 17/06/2552
ประเด็นความมือ
- การแลกเปลี่ยนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร (แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์) ในด้านการป้องกันและรักษาโรคพิษสารเคมีและรังสี
- การจัดประชุมสัมมนาวิชาการร่วมกัน
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว / ช่วงเวลา
ตั้งแต่ปี 2552 – 2557

การจัดการแลกเปลี่ยนการดูงานครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2557 เจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรคและรพ.ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้นที่ โรงพยาบาลรักษาและป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประจำมณฑลกวางตุ้ง (GDHOD) และดูงานที่ Guangdong Health Center for Disease Control and Prevention รวม 21 ราย ระยะเวลา 10 วัน
- เมื่อวันที่ 24-29 กันยายน 2557 เจ้าหน้าที่จากจีน (โรงพยาบาลรักษาและป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประจำมณฑลกวางตุ้ง (GDHOD) และ Jiangmen Xinhui Center for Disease Control and Prevention) รวม 13 ราย เข้าเยี่ยมศึกษาดูงานที่ กรมควบคุมโรค 6 วัน
- มีดำเนินงานวิจัยเรื่องผลจากการสัมผัสสารอินทรีย์ระเหยต่อการได้ยิน ร่วมกันระหว่างศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง และโรงพยาบาล GDHOD
- ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา และศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง มีการทำ Inter-Laboratory Comparison program ร่วมกับโรงพยาบาล GDHOD
ประเด็น, แผนการดำเนินงานในอนาคต / ช่วงเวลา
การแลกเปลี่ยนการดูงาน
การอบรมระยะสั้น การแลกเปลี่ยนความรู้ การเข้าร่วมประชุม ความร่วมมือด้านในการวิจัยด้านพิษวิทยาสารเคมี
หน่วยงาน
1. สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ย้อนกลับ