ความร่วมมือระหว่างประเทศ : จีน

บันทึกความตกลง (MOU, Agreement,Minutes, อื่นๆ)/ช่วงเวลา
Memorandum of Understanding (MOU) 29 May 1997 At Beijing, China
ลงนามเมื่อวันที่ 29/05/2540 At Beijing, China
ประเด็นความมือ
1. การป้องกันโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และโรคระบาด
2. การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว / ช่วงเวลา
ประเด็น, แผนการดำเนินงานในอนาคต / ช่วงเวลา
หน่วยงาน
-
ย้อนกลับ