ความร่วมมือระหว่างประเทศ : สิงคโปร์

บันทึกความตกลง (MOU, Agreement,Minutes, อื่นๆ)/ช่วงเวลา
***โครงการ Civil Service Exchange Program (CSEP) หรือโครงการแลกเปลี่ยนหน่วยราชการพลเรือนไทย-สิงคโปร์ (ไม่มีข้อมูลในบันทึกความตกลง)
ประเด็นความมือ
โครงการ Civil Service Exchange Program (CSEP) หรือโครงการแลกเปลี่ยนหน่วยราชการพลเรือนไทย-สิงคโปร์
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว / ช่วงเวลา
ประเด็น, แผนการดำเนินงานในอนาคต / ช่วงเวลา
หน่วยงาน
-
ย้อนกลับ